NRW.BANK prices new A$625 million three-year Kangaroo