EDC prices NZ$650 million increase to its November 2023 Kauri