Ontario prices A$40 million 10.5-year Kangaroo bond