Plenti starts taking IOI's for A$406 million auto ABS